Meklēšana


Palīdzība
 • Pasaules valstu parlamenti
  Starptautiskās Suverēno Valstu Parlamentu organizācijas (IPU) izveidota datu bāze, kas satur norādes uz pasaules valstu parlamentu oficiālajām mājas lapām.

 • Polijas tiesību apskats
  Piotr Rakowski un Robert Rybicki ceļvedis ietver informāciju par tiešsaistes un iespiestajiem Polijas likumdošanas resursiem, informāciju par Polijas tiesību sistēmu, valdību, ministrijām un aģentūrām, tiesu sistēmu, juridiskajām organizācijām un jurista profesiju, kā arī citus juridiskās pētniecības rīkus.

 • Portugāles parlaments
  Informācija par Portugāles parlamentu - veidošanas kārtību, komitejām, tā pilnvarām un pienākumiem, vēsturi. Informācija par Portugāles valsts iekārtas vēsturi un attīstību. Portugāles konstitūcija un citi konstitucionālie likumi, kā arī vēlēšanu kārtība un ar to saistītie normatīvie akti. Informācija par valdību, tās programmu un pēdējām aktivitātēm. Saites uz citām mājas lapām par dažādām Portugāles iestādēm un organizācijām.

 • Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
  Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.

 • Riksdag. Zviedrijas parlaments
  Lapa sniedz iespēju iepazīties ar Zviedrijas parlamenta darbību, tiesībām, pienākumiem, vēsturi, jaunākajām norisēm un lēmumiem. Pieejama informācija par Parlamenta sastāvu, tā locekļiem, piederību partijām, sievietēm politikā, vēlēšanām. īpaši izveidots ES informācijas centrs, lai sniegtu sabiedrībai patiesas ar partijām nesaistītas ziņas par Zviedrijas dalību ES, piedāvā informāciju arī šajā lapā.

 • Rumānijas tiesību pētniecība
  Dana Neacsu un Anamaria Corbescu ceļvedis sniedz detalizētu informāciju par Rumānijas tiesību sistēmu sekojošās jomās: primārie tiesību avoti, sekundārie tiesību avoti, juridiskās organizācijas, Rumānijas tiesību nozaru apskats (kriminālās, nodokļu, ģimenes, komerctiesības u.c.), starptautiskās tiesības un pievienošanās Eiropas Savienībai.

 • Serbijas un Melnkalnes Federātīvās Republikas tiesību ceļvedis
  Jelenas Glisic ceļvedis pasludinātās Serbijas un Melnkalnes Federatīvās Republikas tiesību sistēmas attīstībā, valdības un likumdevēju struktūrā, tiesu sistēmā, juridiskajās publikācijās, juridiskajās fakultātēs un bibliotēkās, tiešsaistes un juridiskās literatūras izdevēju resursos.

 • Sjerraleones tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Hanatu Kabbah sniedz informāciju par Sjerraleones valsts iekārtu, likumdošanu,valsts pārvaldes organizāciju un tiesu sistēmu. Sjerralones primārie un sekundārie tiesību avoti. Likumdošanas aktu pārskati. Juridiskā izglītība un profesijas.

 • Slovākijas Nacionālā Padome
  Informācija par Slovākijas likumdošanas orgānu - Nacionālo Padomi, tās uzbūvi, koalīcijām, komitejām. Informācijas par Nacionālās Padomes pieņemtajiem lēmumiem un darba kārtību.

 • Slovēnijas Parlaments
  Slovēnijas Parlamenta oficiālā interneta lapa. Satur informāciju par parlamentu un tā darbību angļu valodā, kā arī likumdošanu slovēņu valodā kopš 1991. gada.

 • Slovēnijas Republikas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Maja čarni un špela Košak sniedz informāciju par Slovēnijas Republikas valsts iekārtu, likumdošanas, izpildu un tiesu varu. Informācija par Slovēnijas tiesību sistēmu un tiesību avotiem. Tiesību profesijas un juridisko resursu ceļveži.

 • Somijas Parlamentārais ombuds
  Lapā sniegta informācija par Parlamentārā ombuda, kā valsts instiūciju veikto darbību likumības uzrauga, pienākumu veikšanas pamatprincipiem, pilnvarām un to tiesiskais pamatojums. Pieejami arī Parlamentārā ombuda lēmumu preses relīzes, publikācijas un ikgadējie ziņojumi.

 • Somijas tiesības internetā
  Sami Sarvilinna un Erika Bergström ceļvedis ietver informāciju par Somijas konstitūciju, tiesu sistēmu, parlamentu un valdību, kā arī resursus par jurista profesiju, tiesu praksi un tiesību aktiem internetā.

 • Spānijas karaļnams
  Informācija par Spānijas karaļnamu - tā vēsturi, pašreizējiem karaliskās ģimenes locekļiem un viņu aktivitātēm, normatīvajiem aktiem, kas regulē karaļnama darbību.

 • Spānijas parlamenta augšpalāta (Senāts)
  Informācija par Spānijas Senātu - vēsturi, funkcijām, saistību ar valdību un pilnvarām, likumdošanas procedūru. Spānijas konstitūcija. Saites uz citām mājas lapām par Spānijas valsts iestādēm un politiskajām partijām. Informācija par Senāta izdotajiem normatīvajiem aktiem.

12345678