Meklēšana


Palīdzība
 • Āfrikas Cilvēktiesību komisija
  Informācija par komisiju, tās locekļiem, darbību, juridisko statusu. Ietver ziņojumus, pārskatus, tiesību aktus cilvēktiesību jomā, publikācijas un citu interneta resursu norādes.

 • Amerikas Cilvēktiesību komisija (IACHR)
  Amerikas reģiona valstu cilvēktiesību komisijas mājaslapa. Informācija par organizāciju, tās darbības pamatdokumenti, gada pārskati, īpašie ziņojumi par valstīm, lietu un spriedumu teksti, valstu atbildes uz organizācijas rekomendācijām.

 • Amerikas Starptautisko tiesību biedrības (ASIL) elektronisko resursu ceļvedis
  ASIL starptautisko tiesību resursu internetā katalogs. Satur īsu katras tiesību nozares raksturojumu, tās vēsturi un svarīgākās starptautiskās organizācijas, kas šajā tiesību nozarē darbojas. Saites uz konvenciju tekstiem, juridiskajiem žurnāliem, citām saitēm.

 • Amnesty International
  Informācija par starptautisku organizāciju, kuras mērķis ir cilvēktiesību ievērošana. Informācija par Amnesty International projektiem, stāvokli un pārkāpumiem cilvēktiesību jomā dažādās pasaules valstīs. Saites uz citām mājas lapām par ar Amnesty International saistītiem projektiem un citiem ar cilvēktiesībām saistītiem projektiem.

 • ANO Drošības padome
  ANO Drošības padomes mājas lapa. Ietver sevī arī ANO Drošības Padomes dokumentu datu bāzi: ANO Drošības Padomes rezolūcijas (1946 - 2015). Prezidentūras paziņojumi, sarakste ar ANO ģenerālsekretāru, ziņojumi ģenerālsekretāram, ziņojumi par Drošības Padomes veiktajām misijām. Informācija par ANO komisiju un komiteju darbību. ANO Drošības Padomes gada pārskats un Procedūras noteikumi. Plašas notikušo balsojumu un ANO dokumentu meklēšanas iespējas.

 • ANO informācijas meklēšana (UN-I-QUE)
  UN-I-QUE (ANO informācijas meklēšana) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Dāga Hammaršelda bibliotēkas uzturēts uzziņu resurss, kas nodrošina meklēšanas iespējas un ērtu pieeju ANO dokumentu numuriem. Mājas lapā pieejama informācija par komisiju/komiteju sesiju dokumentiem, gadskārtējiem ziņojumiem, regulāriem/neregulāriem ziņojumiem, būtiskāko konferenču ziņojumiem, oficiālo debašu paziņojumiem.

 • ANO sistēmas organizāciju oficiālais mājas lapu katalogs
  ANO organizāciju, programmu un fondu mājas lapu portāls. Tajā ir pieejama informācija par un saites uz ANO sistēmas organizācijām un ar to saistītajām organizācijām kā arī informācija par koordinācijas mehānismiem starp tām. Mājaslapā atrodami arī statistikas dati par ANO sistēmu kā arī publikācijas un ikgadējie ziņojumi. Tāpat pieejams arī plašs kategorizēts ANO sistēmas saišu saraksts.

 • ANO Spīdzināšanas izskaušanas komiteja
  ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas mājaslapa. Tajā pieejama informācija par komitejas darbību, valstu sākotnējie un kārtējie ziņojumi komitejai, Konvencija pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu, tās papildprotokoli, individuālo sūdzību izskatīšanas mehānisms un cita informācija, kas saistīta ar spīdzināšanas aizliegumu.

 • ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisija (UNCITRAL)
  Mājaslapā pieejama informācija par UNCITRAL, ziņojumi no komisjas sanāksmēm un kolokviju materiāli, atsevišķu darba grupu materiāli par dažādām ar starptaustiskajām tirdzniecības tiesībām saistītām tēmām. Tāpat pieejami arī UNCITRAL likumdošanas akti -konvencijas, parauglikumi, līgumu teksti un skaidrojumi -, kā arī UNCITRAL šķīrējtiesas noteikumi kā arī UNCITRAL apstprinātie teksti. Ir pieejama arī tiesu un šķīrējtiesu prakse saistībā ar UNCITRAL tekstiem (CLOUT).

 • ANO Starptautisko tiesību komisija
  Komisijas ziņojumi un citi dokumenti, analītiskie ceļveži komisijas apskatītajos starptautisko tiesību jautājumos (meklēšanas iespējas), konvenciju un citu starptautisko dokumentu teksti, saites uz citu starptautisko organizāciju mājas lapām.

 • Apvienoto Nāciju dokumenti
  Cilvēktiesību dokumentu, kā arī to ANO institūciju, kas darbojas cilvēktiesību jomā, pārskats (Minesotas Universitātes Cilvēktiesību bibliotēkas datubāze).

 • Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)
  Pieeja ANO dokumentiem: Ģenerālās Asamblejas sesiju dokumenti, rezolūcijas, oficiālās vēstules, ģenerālsekretāra ziņojumi Drošības padomei, citi ziņojumi (piemēram, par situāciju cilvēktiesībās). Informācija par ANO institūcijām (ģenerālā Asambleja, ģenerālsekretārs, Drošības Padome, Sankciju komitejas, Ekonomiskā un sociālā padome, Starptautiskā tiesa, Sekretariāts). Informācija par ANO publikācijām (dažas pieejamas internetā), datu bāzes, UNCDB, Ikmēneša statistikas biļetens, Informācija par iztikas līdzekļu normām (pieeja datu bāzēm autorizēta). Brīva pieeja ANO līgumiem. Informācija par ANO aktivitātēm pret terorismu, ANO darba kārtības jautājumiem, pilsonisko sabiedrību un uzņēmējdarbību, cilvēktiesībām, mieru un drošību. Starptautisko tiesību jautājumi, jūras tiesības, starptautiskie tribunāli, Starptautiskā Krimināltiesa, UNCITRAL, starptautisko tiesību kodifikācija, tehniskā palīdzība valstīm, starptautiskie līgumi.

 • Apvienoto Nāciju Tirdzniecības un Attīstības konference (UNCTAD)
  Informācija par Apvienoto Nāciju rīkotajām konferencē, dažādiem pasākumiem un veiktajiem pētījumiem. Īpaša sadaļa veltīta Konfliktu risināšanas projektam. Pieejami arī šī projekta kursu materiāli par vispārīgām strīdu risināšanas tēmām, investīciju strīdu risināšanu, PTO strīdu risināšanas kārtību, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas strīdu risināšanas kārtību un šķīrējtiesas jautājumiem, kā arī dažādām reģionālajām strīdu risināšanas pieejām - NAFTA, ASEAN, MERCOSUR.

 • ASV Valsts departamenta Starptautisko privāttiesību datubāze
  Informācija apkopota par laika periodu līdz 2001. gada 20. janvārim. Mājaslapa dod iespēju atrast tos starptautiskos līgumus starptautisko privāttiesību jomā, kas ir spēkā attiecībā uz ASV, citus starptautiskos līgumus, informāciju par līgumu izstrādi un dažādiem projektiem tādās jomās kā tirdzniecība un komercija, finanses un bankas, pārrobežu maksātnespēja, tresti un īpašums, ģimenes un bērnu jautājumi, arbitrāža un starpniecība, kā arī starptautiskā tiesiskā palīdzība. Tiesu spriedumi par UNCITRAL tekstu piemērošanu. Saites uz citu organizāciju mājas lapām.

 • Audiovizuālā starptautisko tiesību bibliotēka
  Audiovizuālā starptautisko tiesību bibliotēka ir bezmaksas resurss, ko uztur Apvienoto Nāciju Organizācija. Mājaslapa satur trīs kolekcijas: Vēsturiskie arhīvi, kur iekļauti dokumenti, video un audio ieraksti, fotogrāfijas, kas attiecas uz nozīmīgu juridisko instrumentu pieņemšanu; Lekciju sērijas, kur iekļautas vadošo starptautisko tiesību speciālistu video lekcijas; Izpētes bibliotēka, kur apkopotas saites un dažādiem resursiem par starptautiskajām tiesībām.

  1234567