Meklēšana


Palīdzība
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrija
  Ministrijas mājas lapā informācija par ministrijas pārziņā esošām sfērām: darbu, farmāciju, veselību, sociālo apdrošināšanu, sociālo palīdzību. Dokumenti - likumdošana, Labklājības ministrijas rīkojumi, valsts stratēģijas un koncepcijas. Informācija ar ES saistītos jautājumos labklājības ministrijas darbības sfērā.

 • Latvijas Republikas Ministru kabinets
  LR Ministru kabineta sastāvs, tā darbība, aktualitātes, ministrijas, tiesību aktu projektu datubāze, akceptētās koncepcijas, stratēģijas, ziņojumi, Valsts kanceleja.

 • Latvijas Republikas Prokuratūra
  Oficiālā Latvijas Republikas Prokuratūras mājaslapa. Tajā atrodama gan aktuālā informācija par notiekošo šajā institūcijā, gan vispārīgas ziņas par to, kā arī informācija par ģenerālprokuroru. Piejama arī informācija par Prokuratūras starptautisko sadarību ar citām Eiropas valstīm Eirojust un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kriminallietās ietvaros.

 • Latvijas Republikas Saeima
  Plaša informācija par Latvijas Republikas likumdevēju vēsturi, Satversmi, likumdošanas procesu un Saeimas darba kārtību. Pieejamas Saeimas un LR Augstākās Padomes sēžu stenogrammas, kā arī likumprojektu datu bāze.

 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
  Informācija par Latvijas tiesisko sistēmu, tiesu sistēmu, politikas plānošanas dokumentiem tieslietu jomā - pamatnostādnēm, programmām, plāniem un koncepcijām, dokumentiem, kas saistīti ar Tieslietu ministrijas darbu, kā arī starptautiskajiem tiesību aktiem, ES. Tiesību akti - starptautiskie līgumi, likumi, noteikumi, instrukcijas.

 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
  Informācija par uzņēmumu, politisko un sabiedrisko organizāciju reģistrēšanas prasībām Latvijā, laulību līgumiem, komercķīlu reģistru. Informācija par zvērinātiem revidentiem, komerclikuma reformu, ar dalību ES saistītie jautājumi UR darbības sfērā. Veidlapu paraugi, normatīvie akti un to projekti. Informācija par UR pakalpojumiem un Eiropas Biznesa reģistra datu bāzi.

 • Latvijas Republikas Valsts kase
  Informācija par Valsts kases darbību, tās aktivitātēm, valsts budžeta izpildi, valsts vērtspapīriem, tirgus apskati, izsoles, valsts kases aktivitātēm ES kontekstā. Valsts iestāžu maksājumu datu bāze no 2003. gada sākuma. Valsts budžeta un finanšu vadību reglamentējoši likumi, instrukcijas, Ministru kabineta noteikumi, Finanšu ministrijas rīkojumi, Valsts kases rīkojumi.

 • Latvijas Republikas Valsts kontrole
  Informācija par Valsts kontroli - tās struktūru, vēsturi, normatīvajiem aktiem, uz kuriem Valsts kontroles darbība ir balstīta. Informācija par Valsts kontroles veiktajām revīzijām un Valsts kontroles ziņojumiem.

 • Latvijas Republikas Valsts robežsardze
  Informācija par valsts robežsardzi un Latvijas Republikas robežas šķērsošanas kārtību.

 • Latvijas Republikas Valsts zemes dienests
  Informācija par Valsts zemes dienesta darbību - nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības sistēmas uzturēšana, nekustamā īpašuma tirgus informācijas uzkrāšanas un analīzes veikšana; valsts vienotas ģeodēziskās sistēmas veidošana; valsts mēroga karšu izgatavošana; nekustamā īpašuma valsts kadastra adrešu, augšņu informācijas uzkrāšana un sistematizēšana. Saites uz citām mājas lapām par organizācijām, kurās ir pārstāvēts arī Valsts zemes dienests, kā arī saites uz citām mājas lapām par dažādu valstu zemes dienestiem. Aktuāla informācija par Latvijas Republikas vietu un nekustamo lietu adresēm (datu bāze).

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  Lapa sniedz daudzpusīgu ministrijas darba un struktūras izklāstu. Ir pieejama informācija par nozares aktualitātēm un politiku, tāpat atrodami arī nozari regulējošie normatīvie akti. Aplūkojoama arī informācija par projektiem, fondiem un investīcijām kā arī ministrijas starptautisko sadarbību ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām (ES, OECD u.c.). Tāpat lapā atrodami arī pētījumi un publikācijas, kas saistītas gan ar vides aizsardzības, gan pašvaldību pārvaldes jomām.

 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
  Informācija par Zemkopības ministrijas darbību lauksaimniecības, mežu nozares, zivsaimniecības, veterinārijas, pārtikas drošības jomās. Valsts politika lauksaimniecības attīstībā, normatīvie akti, dokumenti par Eiropas Savienības programmu SAPARD.

 • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
  Informācija par transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) sistēmas dalībniekiem un apdrošināšanas sabiedrībām. Informācija par "Zaļās kartes" sistēmu, zaudējumu pieteikšanu. Normatīvie akti, kas regulē OCTA darbību. Statistika un informācija ekspertiem. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu datu meklēšanas sistēma.

 • Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
  Informācija par Latvijas Valsts prezidenta pienākumiem un aktivitātēm, kā arī Latvijas Valsts Prezidenta kancelejas darbību.

 • Lauksaimniecības datu centrs. Valsts aģentūra
  Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" ir Valsts SIA "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" tiesību un saistību pārņēmēja. Aģentūras mājas lapā ietverta informācija par ganāmpulku, liellopu, cūku, aitu, kazu, piena ražotāju reģistriem, piena pārraudzības uzskaiti, dzīvnieku ciltsvērtēšanu, krotāliju apdruku, ganāmpulku reģistra veidlapu nodrošināšanu, kā arī pieejama informācija par nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar šo nozari.

12345678910