Meklēšana


Palīdzība
 • PROVIDUS domnīca
  Portāls sniedz jaunāko informāciju un analīzi par sekojošām jomām Latvijas politikā - politikas process, sabiedrības integrācija, tiesiska valsts un korupcija, cilvēktiesības, informācijas sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība, ārlietas, mēdiju kritika. Katrā no šīm nozarēm ir apkopoti aktuālie raksti, blogi, pētījumi, recenzijas, politikas dokumenti, tiesību aktu projekti, notikumi u.c. Tāpat pieejama arī inofmrācija par PROVIDUS īstenotaiem sociālajiem projektiem.

 • Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
  Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.

 • Rumānijas tiesību pētniecība
  Dana Neacsu un Anamaria Corbescu ceļvedis sniedz detalizētu informāciju par Rumānijas tiesību sistēmu sekojošās jomās: primārie tiesību avoti, sekundārie tiesību avoti, juridiskās organizācijas, Rumānijas tiesību nozaru apskats (kriminālās, nodokļu, ģimenes, komerctiesības u.c.), starptautiskās tiesības un pievienošanās Eiropas Savienībai.

 • Serbijas un Melnkalnes Federātīvās Republikas tiesību ceļvedis
  Jelenas Glisic ceļvedis pasludinātās Serbijas un Melnkalnes Federatīvās Republikas tiesību sistēmas attīstībā, valdības un likumdevēju struktūrā, tiesu sistēmā, juridiskajās publikācijās, juridiskajās fakultātēs un bibliotēkās, tiešsaistes un juridiskās literatūras izdevēju resursos.

 • Singapūras tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Tzi Yong Sam Sim un Chai Yee Xin ceļvedis sniedz pārskatu par Singapūras tiesību sistēmu, tiesību avotiem, tiesu sistēmu un alternatīvo strīdu risināšanu. Saites uz juridiskās informācijas resursiem internetā un juridiskajām datubāzēm Singapūras tiesību izpētei.

 • Sjerraleones tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Hanatu Kabbah sniedz informāciju par Sjerraleones valsts iekārtu, likumdošanu,valsts pārvaldes organizāciju un tiesu sistēmu. Sjerralones primārie un sekundārie tiesību avoti. Likumdošanas aktu pārskati. Juridiskā izglītība un profesijas.

 • Slovēnijas Konstitucionālā tiesa
  Oficiālā Slovēnijas Konstitucionālās tiesas interneta lapa. Satur informāciju par tiesu (kompetence, organizācija), tiesas sastāvu, normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz tiesu un tās darbību (konstitūcija, konstitucionālās tiesas likums, tiesu procesa likums u.c.), kā arī tiesas spriedumus angļu valodā.

 • Slovēnijas Republikas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Maja čarni un špela Košak sniedz informāciju par Slovēnijas Republikas valsts iekārtu, likumdošanas, izpildu un tiesu varu. Informācija par Slovēnijas tiesību sistēmu un tiesību avotiem. Tiesību profesijas un juridisko resursu ceļveži.

 • Somijas Augstākā tiesa
  Informācija par Somijas Augstākās tiesas funkcijām un struktūru, kā arī tiesvedības procesu Augstākajā tiesā.

 • Somijas Parlamentārais ombuds
  Lapā sniegta informācija par Parlamentārā ombuda, kā valsts instiūciju veikto darbību likumības uzrauga, pienākumu veikšanas pamatprincipiem, pilnvarām un to tiesiskais pamatojums. Pieejami arī Parlamentārā ombuda lēmumu preses relīzes, publikācijas un ikgadējie ziņojumi.

 • Somijas tiesības internetā
  Sami Sarvilinna un Erika Bergström ceļvedis ietver informāciju par Somijas konstitūciju, tiesu sistēmu, parlamentu un valdību, kā arī resursus par jurista profesiju, tiesu praksi un tiesību aktiem internetā.

 • Somijas Tieslietu kanclera birojs
  Tieslietu kanclers līdz ar Parlamentāro ombudu ir galvenie likumības uzraugi Somijā. Lapa informē par to, kas ir Tieslietu kanclers, kādi ir viņa pienākumi, kas ir Kanclera vietnieks un viņa pienākumi, informē par Kanclera darbības robežām un paņēmieniem likumības nodrošināšanā, valdības un valsts amatpersonu uzraudzīšanā.

 • Somijas tiesu sistēma
  Lapa veltīta Somijas tiesu sistēmas skaidrojumam. Četrās lielās sadaļās - Somijas tiesas, Prokurori, Juridiskā palīdzība, Spriedumu izpilde - sīkāk apskata katru no tajās ietvertajām tēmām. Tiesu apraksti ietver informāciju par katras tiesu instances tiesām, tām piederīgajām personām, tiesnešiem, tiesu pilnvarām, to darbību regulējošo likumdošanu. Sadaļa par prokuratūru izskaidrots prokuratūras jēdziens, izklāstīti prokuroru pienākumi un tiesības, sniegtas saites uz citām lapām par prokuratūru. Juridiskās palīdzības sadaļā sniegta informācija par pieejamo juridisko palīdzību, tās izmaksām, kā lūgt valsts garantēto juridisko palīdzību. Saistībā ar spriedumu izpildi ir pieejama informācija par kreditora un debitora kā arī darba ņēmēja pienākumiem un tiesībām tiesas spriedumu izpildes un it īpaši parādu piedziņas gadījumos.

 • Spānijas tiesību sistēmas ceļvedis
  Vanessa Casado ceļvedis ietver informāciju par Spānijas valsts iekārtu, tiesisko sistēmu, jurista profesiju, atsevišķu tiesību nozaru publikāciju bibliogrāfiju, kā arī interneta resursu apskatu.

 • Starptautiskā tiesnešu asociācija
  Starptautiskās tiesnešu asociācijas mājaslapa. Informācija par asociācijas struktūru un aktivitātēm.

12345678910